Regióny Nitra Levice

Levice regulujú novými nariadeniami prevádzkovanie hazardných hier

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

LEVICE – Mesto Levice reguluje novými nariadeniami prevádzkovanie hazardných hier na území mesta. Mestské zastupiteľstvo na svojom marcovom zasadnutí schválilo návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Levice.

 

„Mesto má záujem obmedziť riziká vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a regulovať prevádzkovanie hazardných hier stanovením podmienok pri umiestňovaní herní na území mesta v rámci kompetencií vyplývajúcich zo zákona o hazardných hrách,“ uviedol primátor Ján Krtík.

Mesto Levice v prijatom všeobecne záväznom nariadení zakazuje na celom svojom území umiestnenie herne vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, ubytovne mládeže. Samospráva zároveň zakazuje na celom svojom území umiestnenie herne vo vzdialenosti menšej ako 200 metrov od inej herne.

Na prevádzkovateľov hazardných hier, ktorým bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN, sa VZN nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. Zákaz umiestnenia herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne sa nevzťahuje na herne umiestnené pred 28. februárom 2019.