Inšpekcia životného prostredia zrušila povolenie pre farmu ošípaných v Palárikove

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb na Slovensku. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

BRATISLAVA – Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) zrušilo integrované povolenie pre prevádzku farmy ošípaných Palárikovo – Šándor, ktorú plánovala postaviť spoločnosť Agrovýkrm zo Senice. Ako hlavný dôvod uvádza zmenu stanoviska obce Palárikovo. Kým v roku 2016 obec vydala súhlasné stanovisko, v rámci odvolania svoje stanovisko zmenila na nesúhlasné. O rozhodnutí odvolacieho orgánu informovalo ministerstvo životného prostredia.

 

„Pri rozhodovaní sme sa opierali o samotný zmysel integrovaného povoľovania, ktorým má byť určenie takých podmienok na vykonávanie činnosti v povoľovaných prevádzkach, ktoré budú garantovať integrovanú ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a ktoré udržia mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality životného prostredia. Teda zohľadniť ekonomickú situáciu a špecifické charakteristiky miesta, v ktorom sa priemyselná činnosť vykonáva,“ uviedol v rozhodnutí Róbert Ružička, generálny riaditeľ SIŽP.

Podľa Ružičkových slov SIŽP pri integrovanom povoľovaní musí prihliadať aj na skutočnosť, že obec Palárikovo, ako orgán územnej samosprávy a stavebný úrad, prehodnotila svoj súhlas s prevádzkou počas odvolania. Obec totiž vzala do úvahy zásadný a hromadný nesúhlas svojich obyvateľov s prevádzkou farmy v blízkosti ich obydlí. Nesúhlas obyvatelia vyjadrili aj prostredníctvom masívnej petície a verejného zhromaždenia. V máji ich asi tristo protestovalo proti výstavbe farmy pre asi 7000 ošípaných priamo pred budovou ministerstva životného prostredia. Integrované konania netreba podľa Róberta Ružičku vnímať ako nástroj na likvidovanie priemyslu, ale ako spôsob ako zaistiť minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie.

Viacero nesúladov

Voči rozhodnutiu Ústredia SIŽP nie je možné sa odvolať a právoplatným sa stane dňom doručenia dotknutým subjektom. Zrušením integrovaného povolenia sa celá záležitosť vracia na prvý stupeň. Prvostupňový orgán už pri rozhodovaní musí zohľadniť nové stanovisko obce Palárikovo, ktoré v čase pôvodného prvostupňového konania ešte bolo súhlasné. Ústredie SIŽP vo svojom rozhodnutí zohľadnilo aj viacero nesúladov v aktuálne zrušenom integrovanom povolení. Napríklad nejednoznačnosť podmienok ohľadom zhromažďovania hnojovice či nesúlad v uvádzanom spôsobe odvádzania vôd z povrchového odtoku v prevádzke.

Zámer veľkokapacitného chovu ošípaných s názvom Farma ošípaných Palárikovo – Šándor vznikol pred piatimi rokmi. V prvej polovici roka 2015 skončilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Začiatkom roka 2019 vydal prvostupňový orgán v Nitre integrované povolenie na prevádzku, voči ktorému sa obec Palárikovo odvolala. Zrušenie súhlasného rozhodnutia na vybudovanie farmy ošípaných žiadali nielen obyvatelia Palárikova, ale aj starostovia obcí Tvrdošovce, Zemné, Selice, Vlčany, Jatov, Neded, Trnovec nad Váhom, primátori Nových Zámkov a Šurian, riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a tiež mnoho občanov z regiónu.

Viac o téme: Agrovýkrm, farma, integrované povolenie, námietky, obec, ošípané, Palárikovo, protesty, Slovenská inšpekcia životného prostredia, žívotné prostredie, zmena stanoviska, zrušenie

Súvisiace články