Regióny Nitra Levice

V TOMTO meste si PRIPLATÍTE už aj za hrobové miesta!

Ilustračné. FOTO TASR - Erika Ïurèová

LEVICE –  Po takmer 15 rokoch zvyšuje mesto Levice od nového roka poplatky za prenájom hrobového miesta. Zároveň sa zvyšujú aj poplatky za ostatné služby poskytované na cintorínoch, ako sú poplatky za obrad, za asistenciu pri exhumácii, za vstup do areálu cintorína. Tieto príjmy mesto následne vynakladá na údržbu zelene, chodníkov, mobiliáru na cintoríne, ako aj na čistenie areálu a na vývoz zmesového komunálneho odpadu, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.

 

Od nového roku platí nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice Prevádzkový poriadok pohrebísk. Zmeny oproti predchádzajúcemu nastali v právach a povinnostiach mesta pri prevádzkovaní cintorínov, ale zmenili sa aj niektoré povinnosti pre firmy poskytujúce svoje služby na cintorínoch. Medzi takéto firmy patria pohrebné služby, kamenárske či stavebné firmy, ktoré zabezpečujú obnovu či budovanie náhrobných kameňov.

S tým súvisia aj povinnosti pre nájomcov hrobových miest, a to predovšetkým v zodpovednosti za údržbu hrobového miesta. Nájomca zodpovedá za prevedené práce, ktoré si objednal u kamenára či stavebníka, ale aj za ich porušenie, za nedodržanie rozmerov hrobu či nepovolené stavby.

Podľa Macákovej je v záujme mesta zachovať na cintoríne aj hroby staršie, esteticky hodnotné alebo hroby osobností mesta Levice. Starostlivosť o takéto hrobové miesta sa bude zabezpečovať aj prostredníctvom dobročinných organizácií.