Regióny Nitra Levice

Levice hlásia problémy: Napúšťanie vody do bazénov má svoje dôsledky

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay

LEVICE – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, odštepný závod Levice žiada svojich odberateľov vody, aby napúšťanie vody do bazénov a dovoz vopred konzultovali s územne príslušnými výrobno-prevádzkovými strediskami. Dôvodom sú každoročné problémy súvisiace s neplánovaným nárastom odberu vody začiatkom letnej sezóny.

 

„Obyvatelia začínajú vo zvýšenom množstve polievať záhrady, napúšťať bazény a neuvedomujú si, že tým môžu spôsobiť problémy v dodávke pitnej vody nielen pre seba, ale aj pre susedov,“ upozorňujú vodári.

Verejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazéna je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Pre vodovodnú sieť predstavuje nárazový odber s veľkým objemom, pri ktorom voda môže dosahovať vysoké rýchlosti prúdenia. „Vo vodovodnej sieti potom môže dochádzať k nárazovým zmenám hydraulických parametrov, čo má za následok predovšetkým zakalenie vody a pokles tlaku v sieti,“ tvrdia prevádzkovatelia verejného vodovodu.

Domové bazény sa napúšťajú dvomi spôsobmi, pomocou autocisterien alebo cez vodovodnú prípojku. Pomocou cisterny nie je ohrozená dodávka vody v okolí a odberateľ ušetrí na stočnom. Na druhej strane, pri dovoze vody, ktorého služba je spoplatnená, je potrebné uhrádzať vodné a priplatiť za dopravu a manipuláciu. Pri napúšťaní bazéna pomocou cisterny sa predíde v mnohých prípadoch i zakaleniu alebo znehodnoteniu vody napustenej cez vnútroareálový rozvod, pretože odberatelia zabúdajú na údržbu týchto rozvodov vody.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, odštepný závod Levice preferuje napúšťanie bazénov pomocou cisterny, keďže sa tým predchádza nekontrolovanému zakaleniu vodu vo verejnom vodovode. „Už dnes evidujeme zákal spôsobený svojvoľným napúšťaním bazénov v štyroch spotrebiskách. Záujem o dovoz vody cisternou je v našom regióne veľký. Zvýšený dopyt je na začiatku letnej sezóny pri spojazdnení bazénov a potom v období extrémnych teplôt. Denne sa vybavujú objednávky v priemere na tri až štyri odberné miesta, prevažujú objednávky na dovoz vody do bazénov,“ potvrdila vodárenská spoločnosť, ktorá vodu v cisternách dopravuje okrem bazénov aj do nádrží na polievanie alebo do viníc. Celkové náklady na dovoz vody cisternou v Leviciach a v okolitých viniciach sa pohybujú na úrovni 45 až 50 eur za desať kubických metrov vody.