Regióny Nitra Top

Je tu ďalší ŠKANDÁL! Stavebná firma žiada od mesta Nitra viac ako pol milióna eur

ZDROJ: fb Mesto Nitra

NITRA (TASR a Redakcia) – Už niekoľko rokov sa ťahá spor medzi mestom Nitra a spoločnosťou Strabag o mimosúdnom urovnaní za stavebné práce súvisiace s výstavbou strategického priemyselného parku.

 

V spore žiada Strabag od mesta sumu takmer 600.000 eur za práce navyše, ktoré vykonal ešte v roku 2014 pri výstavbe napojenia strategického parku na rýchlostnú cestu R1. Nitru pri tejto zákazke zastupovala štátna firma MH Invest, ktorú na to mesto splnomocnilo. MH Invest uzatvoril v júli 2014 so zhotoviteľom zmluvu o dielo “PZ Nitra Mlynárce napojenie na R1, 1. etapa”. V procese výstavby napojenia na rýchlostnú cestu R1 sa ale objavili okolnosti, ktoré znamenali nutnosť vybudovania dvoch nových mostných konštrukcií a navýšenie nákladov o takmer 600 tisíc EUR. Podľa vyjadrenia zástupcov Strabagu si spoločnosť MH Invest tieto práce naviac objednala, zmenový list však MH Invest ani mesto Nitra nepodpísali. Zhotoviteľ celé dielo vrátane prác navyše postavil a odovzdal mestu Nitra napriek tomu, že nebol podpísaný zmenový list.

Zákon hovorí, že ak splnomocnenec prekročí svoje oprávnenia vyplývajúce z plnomocenstva a splnomocniteľ s týmto prekročením nevyjadrí svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu, má sa za to, že takéto prekročenie schválil. Mesto Nitra však v dobe realizácie v roku 2014 svoj nesúhlas nevyjadrilo, dielo vrátane prác navyše riadne prevzalo a vstúpilo do jeho užívania. Podľa názoru Strabagu bolo dielo zhotovené za konkludentného súhlasu mesta Nitra. Mesto malo na stavbe vlastný stavebný dozor, s dielom tak boli oboznámení niektorí jeho vtedajší zamestnanci a s výhradami voči stavbe sa radnica neozvala ani pri kontrolných dňoch. Ale podľa radnice MH Invest objednal práce navyše bez mandátu a bez poverenia mesta. Preto sumu vo výške takmer 600 tisíc EUR Strabagu nezaplatilo. V júni tohto roka došlo k dohode o urovnaní medzi mestom Nitra, spoločnosťou Strabag a spoločnosťami MH Invest a MH Invest II. Podľa nej má mesto zaplatiť Strabagu 265 tisíc EUR a následne firma stiahne žalobu.

 

Primátor mesta Nitra Marek Hattas. ZDROJ: TASR – Henrich Mišovič

Ako však vysvetlil právny zástupca mesta Andrej Guba, dohoda nevstúpila do účinnosti okamžite. „Pretože bola uzatvorená s odkladacou podmienkou. Tá je konštruovaná tak, že dohoda nadobudne účinnosť iba v prípade, ak zastupiteľstvo vyčlení peňažné prostriedky na vyrovnanie so spoločnosťou Strabag vo výške 265 tisíc eur. Ak sa tak nestane, spor bude pokračovať ďalej,“ uviedol. Poslanci napokon na júnovom zasadnutí vyčlenenie financií z rozpočtu mesta neodsúhlasili. Viacerí argumentovali tým, že na rozhodnutie nemali dostatok informácií. Materiál, o ktorom mali hlasovať, preto odsunuli na dopracovanie. Pochyby o výhodnosti dosiahnutej dohody v nich vyvolali predovšetkým argumenty bývalého prednostu mestského úradu Igora Kršiaka, podľa ktorého by mesto nemuselo byť v prípadnom súdnom spore neúspešné. „Urovnať tento spor tak, že vyberiem z vrecka peniaze a hodím ich niekomu, asi nie je úplne korektné. Ak si MH Invest zadal vypracovanie svojej projektovej dokumentácie, z ktorej následne vyplynuli práce navyše, konal vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť. Nebol oprávnený podpisovať za mesto zmluvu,“ zdôraznil Kršiak.

Skutočnosť, že štátna firma pri zastupovaní mesta pochybila, potvrdil aj advokát mesta. “MH Invest prekročil svoje oprávnenia, ktoré vyplývali z mandátnej zmluvy a z udeleného splnomocnenia, a aj keď mu mesto neschválilo objednanie týchto prác navyše, napriek tomu ich objednal,“ vysvetlil Guba. Zároveň však pripomenul, že pochybilo aj mesto, ktoré sa nebránilo včas a dovolilo, aby jeho nároky voči MH Invest boli premlčané. “Nebolo dostatočne bdelé pri obrane svojich práv a záujmov. Malo buď vyzvať MH Invest a predovšetkým Strabag, aby práce navyše boli zastavené, alebo malo iniciovať uzatvorenie dodatku, kde by bolo jasne dohodnuté, že práce vykonané navyše zaplatí Strabag, a nie mesto,“ skonštatoval.

 

ZDROJ: fb Mesto Nitra

Viacerí mestskí poslanci pripomenuli, že situáciu, v ktorej sa Nitra dostala do sporu so Strabagom, zavinila štátna firma, ktorá si v mene mesta objednala práce, ktoré zadať nemala. “V tomto prípade si myslím, že maslo na hlave má MH Invest. To je len ďalšia smutná skúsenosť kontaktu mesta Nitra a štátu. Takto štát, v tomto prípade štátna firma, zastupovala záujmy mesta. Svojvoľne a bez súhlasu mesta rozhodla o tom, že sa bude robiť niečo iné, ako bolo naprojektované,“ uviedol poslanec Miloš Dovičovič. Viceprimátor Daniel Balko však pripomenul, že svoj diel viny má aj bývalé vedenie mesta, ktoré na spor nereagovalo včas a správne. “Nikoho z nás neteší, že je mesto Nitra súdené. Každý by bol rád, keby sa ukázalo, že mesto nepochybilo a urobilo všetko tak, ako malo. Ukazuje sa však, že to tak nie je. Mesto mohlo dokázať, že je v tom nevinne. Do roku 2018 mohlo zažalovať MH Invest, prípadne spochybniť všetko, čo sa udialo, ale neurobilo to,“ dodal Balko.

Svoje vyjadrenie nám poslal aj Igor Kršiak, bývalý prednosta MsÚ v Nitre. “Napriek skutočnosti. že Krajská prokuratúra v Nitre potvrdila rozhodnutie Okresnej prokuratúry v Nitre, že primátor mesta Nitry p. Hattas opakovane koná nezákonné (na čo som dlhodobo upozorňoval), sa snažil primátor Hattas svojim príspevkom na facebooku mesta Nitry a následne zaslaným listom „úbohým“ spôsobom odvrátiť pozornosť od jeho osobného nezákonného konania a prehodiť pozornosť na všetkých ostatných,” povedal Igor Kršiak.

 

Pripájanie R1 Nitra – Mlynárce. ZDROJ: TASR – Henrich Mišovič

Úplne opačné stanovisko má k celej situácii Mesto Nitra, ktorá je v súdnom spore so Strabagom o zaplatenie 597 896,78 € plus príslušenstvo z dôvodu prác vykonaných navyše počas výstavby rýchlostnej cesty R1 pri Priemyselnom parku Nitra – Sever v roku 2014. Podľa súčasného vedenia mesta totiž spor pochádza z doby primátora Jozefa Dvonča a prednostu MsÚ v Nitre, ktorým bol v rozhodnom čase Igor Kršiak. “Súčasné vedenie radnice sa snaží kauzu urovnať spôsobom, ktorý je pre mesto Nitra za danej situácie najvýhodnejší. Primátor mesta Nitra Marek Hattas preto v júni tohto roka podpísal so spoločnosťou STRABAG dohodu o urovnaní vo výške 265-tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní odmietlo túto sumu z rozpočtu vyčleniť a dohoda tým pádom nenadobudla účinnosť. Počas leta bol Okresnej prokuratúre Nitra doručený podnet na prešetrenie, či bol primátor oprávnený bez predchádzajúceho schválenia mestským zastupiteľstvom predmetnú dohodu so STRABAGom uzatvoriť. Za podnetom stojí Igor Kršiak a jeden z poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre, Ján Greššo,” informuje mesto vo svojom otvorenom liste.

 

Pripájanie R1 Nitra – Mlynárce. ZDROJ: TASR – Henrich Mišovič

Upozornenie prokuratúry považuje mesto za nedôvodné a ostro sa voči nemu ohradzuje. “V prvom rade, mestské zastupiteľstvo nemá oprávnenie schvaľovať nakladanie s finančnými prostriedkami. Vyplýva to zo zásad hospodárenia s majetkom mesta Nitra. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje iba o schvaľovaní rozpočtu a o všetkých jeho zmenách. Tento postup mesto Nitra zachovalo, keď bol na júnovom zasadnutí zastupiteľstva predložený návrh na prijatie rozpočtového opatrenia. Samotné nakladanie s peňažnými prostriedkami na základe schváleného rozpočtu alebo rozpočtového opatrenia prináleží mestskému zastupiteľstvu iba v prípade, ak si to vymieni v zásadách hospodárenia s majetkom mesta ako vlastnú kompetenciu. Zásady hospodárenia mesta Nitra takúto kompetenciu mestskému zastupiteľstvu nepriznávajú, a preto patrí primátorovi. Navyše, prokuratúra prekročila medze svojich kompetencií, pretože postup pri uzatvorení dohody nie je vôbec oprávnená skúmať. Z týchto dôvodov mesto žiada, aby prokuratúra upozornenie bezodkladne zrušila,” dodáva Tomáš Holúbek, hovorca Nitry.

Podľa jeho slov je paradoxné, že na upozornenie prokuratúry poukazuje práve Kršiak. “Uzatváranie dohôd o nakladaní s finančnými prostriedkami primátorom nad 16,6 tisíc eur, bez schválenia poslaneckým zborom, bolo totiž bežnou praxou aj v období, kedy bol prednostom mesta on. Farizejstvo pána Kršiaka spočíva v tom, že kým Hattasovi vyčíta podpis dohody o urovnaní vo výške 265-tisíc eur, on sám ako prednosta, spoločne s bývalým primátorom Jozefom Dvončom, nepredložili zastupiteľstvu na schválenie uzatvorenie zmluvy so STRABAGom, ktorou mesto nadobudlo majetok vo výške cca 2,9 milióna eur,” doplnil Holúbek.